Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Cel i zakres projektu - Cel projektu ( do druku pdf )

Bezpośrednim celem wynikającym z realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest uporządkowanie na terenie miasta Ozorków gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby na terenie objętym przedmiotową inwestycją.

Celami bezpośrednimi projektu osiągniętymi poprzez realizację inwestycji będą:

. cel ekologiczny: redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa, a w efekcie poprawa jakości wód i tym samym zabezpieczenie ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego ścieków;

. cel społeczno - zdrowotny: poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta w oczach jego mieszkańców;

. cel techniczno - organizacyjny: sprawnie funkcjonujący system usuwania ścieków sanitarnych, a także doprowadzania wody, a tym samym uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta, w wyniku czego Ozorków będzie skanalizowany pod koniec 2013 roku w około 80% , a zwodociągowany pod koniec 2013 roku w blisko 100%; tym samym w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków przez mieszkańców Ozorkowa;

. cel formalno - prawny: spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej; w wyniku realizacji projektu infrastruktura wodno-ściekowa na terenie miasta Ozorkowa będzie spełniała wymagania dyrektyw środowiskowych UE;

. cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na terenie objętym budową kanalizacji i wodociągu.

Cele projektu bezpośrednio wynikają z problemów terenu aglomeracji ozorkowskiej oraz z czynników konkurencyjności płynących z analizy otoczenia społeczno - gospodarczego, a tym samym rozwiązują rzeczywiste problemy społeczności regionu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, modernizacja przyłączy wodociągowych oraz budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie obszaru objętego realizacją przedmiotowego projektu, a także zakup linii do higienizacji osadu oraz koparko - ładowarki jest konieczna z uwagi na korzyści, jakie zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia niniejszej inwestycji.

Efektem realizacji planowanej inwestycji będzie poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Ozorków do wymagań Polski i Unii Europejskiej. A tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi podniesienie poziomu wyposażenia miasta w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie Ozorkowa. Cel ten zostanie całkowicie zrealizowany poprzez kompleksowe rozwiązanie problemu związanego ze zwiększeniem skanalizowania miasta.

Ponadto, zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Ozorków spowoduje wyeliminowanie ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, co doprowadzi do dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli zatem na poprawę stanu i zarządzania środowiskiem. Poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dzięki uzbrojeniu nowych obszarów wzrośnie atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna miasta. Będzie możliwe powstanie kolejnych podmiotów gospodarczych. W konsekwencji zaowocuje to również powstaniem nowych miejsc pracy.


Dane Firmy


Wiadomości

Zakres projektu

. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami,

. modernizacja przyłączy wodociągowych oraz budowa i modernizacja sieci wodociągowych,

. budowa linii do higienizacji osadu w miejskiej oczyszczalni ścieków,

ZADANIA:

1. Roboty budowlane - wodociąg ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, ul. Łęczycka, ul. Praga oraz kanalizacja sanitarna ul. Kolejowa, ul. Prosta, ul. Praga;

2. Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna wschodnia cześć Ozorkowa;

3. Roboty budowlane - kolektor sanitarny ul. Graniczna;

4. usunięto z zakresu projektu;

5. Roboty budowlane - wodociąg ul. Sucha i ul. Kolejowa;

6. Roboty budowlane - wodociąg i kanalizacja sanitarna plac Jana Pawła II i ul. Starzyńskiego;

7. Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna ul. Gębicka;

8. Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna ul. Bema;

9. Roboty budowlane - wodociąg i kanalizacja ul. Nowy Rynek;

10. Roboty budowlane - linia do hignienizacji osadu.

EFEKT RZECZOWY:

Wybudowanie:

. kanalizacji sanitarnej - 16, 1 km

. sieci wodociągowej - 2,2 km

. modernizacja sieci wodociągowej - 1,0 km

EFEKT EKOLOGICZNY:

Wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej o 3 887 osoby.

Realizacja projektu - zrealizowane

W latach 2007 - 2008 Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wykonało już część robót budowlanych, które stanowią wkład własny do projektu.

Zadania wykonane to:

2007

. wykonanie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Gębickiej (zadanie nr 7);

. wykonanie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Plac Jana Pawła II i ul. Starzyńskiego (zadanie nr 6);

. wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Bema (zadanie nr 8).

2008

. wykonanie sieci wodociągowej w ul. Suchej i Kolejowej (zadanie nr 5);

. wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przykanalikami i przyłączami w ul. Nowy Rynek (zadanie nr 9);

. montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice (zadanie nr 10).

 

Harmonogram projektu - plan realizacji

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zgodnie z aneksem Nr POIS.01.01.00-00-006/10-01 z dn. 25.03.2013 r. do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-006/10-00 z dn. 20.08.2010 r.:

. wartość projektu wynosi brutto 17 795 632,60 PLN

. dotacja z Funduszu Spójności w kwocie 8 881 483,76 PLN

. środki własne w łącznej kwocie netto 5 862 128,16 PLN, w tym pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4 280 143,03 PLN

Zarządzanie projektem

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie całością przedsięwzięcia i jego prawidłową realizacją jest Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer). Funkcję tą od dnia 11.08.2011 r. pełni Główny Specjalista ds. Technicznych i Inwestycji Tomasz Komorowski.

W tym samym dniu powołano Zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Vice MAO - Vice Measure Authorising Officer). Funkcję tą pełnią Kierownik Projektu Jarosław Kondaszewski.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (JRP)

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno - organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

W dniu 19 listopada 2009r. Zarząd Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. podjął Uchwałę Nr 4/15/2009 w sprawie powołania Jednostki ds. Realizacji Projektu (JRP).

Kierownik JRP - Jarosław Kondaszewski

Do głównych zadań kierownika należy:

. organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracami JRP,

. nadzór nad prawidłowością realizacji kontraktów,

. prowadzenie monitoringu postępu prac w ramach projektu i przestrzeganie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z realizacji inwestycji,

. ciągły nadzór nad projektem pod względem uzyskania efektu ekologicznego,

. prowadzenie korespondencji tematycznej,

. raportowanie do MAO i jego zastępcy,

. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez MAO i jego zastępcę.

JRP FUNKCJONUJE W RAMACH TRZECH ZESPOŁÓW:

Zespół I ds. obsługi prawno - organizacyjnej odpowiada za:

. prowadzenie postępowań przetargowych w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej,

. przygotowanie projektów umów,

. przygotowanie projektów dokumentów zgodnie z bieżącymi potrzebami JRP,

. opiniowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

. bieżące kontrole harmonogramu realizacji projektu,

. kontrola dokumentacji projektu pod względem kompletności i poprawności merytorycznej,

. kontrolowanie prac związanych z promocją i wizualizacją projektu.

Zespół II ds. obsługi finansowej odpowiada za:

. prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z przepisami,

. opracowuje niezbędne dokumentacje finansowe wynikające z umowy o dofinansowanie projektu, w tym w szczególności wnioski o przekazanie środków (zaliczka, płatność końcowa),

. prowadzenie zestawień księgowych,

. prowadzenie ewidencji księgowej umożliwiającej identyfikację wszystkich transakcji związanych z realizacją projektu,

. sporządzanie sprawozdań z nakładów inwestycyjnych,

. monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania kontraktów, ubezpieczeń, gwarancji bankowych, itp.

Zespół III ds. obsługi technicznej odpowiada za:

. weryfikację SIWZ dla kontraktów na roboty oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówień,

. monitoring techniczny projektu,

. udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji i inwestycji,

. dokonywanie rozliczeń prowadzonych inwestycji,

. uczestnictwo w odbiorze wydzielonych etapów i odbiorze końcowym inwestycji,

. przygotowywanie działań promujących projekt i informacyjnych,

. opiniowanie wniosków i protokołów zmian, prac dodatkowych, nieprzewidzianych.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY JRP:

schemat

SKŁAD JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT:

. Jarosław Kondaszewski - Kierownik JRP centrala (42) 277 14 00 w. 214 bezpośredni (42) 270 04 04 tel. kom. 604 073 174 e-mail: j.kondaszewski@opkspzoo.eu

ZESPÓŁ I DS. OBSŁUGI PRAWNO - ORGANIZACYJNEJ:

. Jarosław Kondaszewski centrala (42) 277 14 00 w. 214 bezpośredni (42) 270 04 04 tel. kom. 604 073 174 e-mail: j.kondaszewski@opkspzoo.eu

. Ewa Maniak centrala (42) 277 14 00 w. 214 bezpośredni (42) 270 04 04 e-mail: e.maniak@opkspzoo.eu

ZESPÓŁ II DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ:

. Bohdan Korzycki centrala (42) 277 14 00 e-mail: b.korzycki@opkspzoo.eu

. Maja Sęk centrala (42) 277 14 00 w. 215 bezpośredni (42) 270 04 18 e-mail: m.sek@opkspzoo.eu

. Iwona Kotecka centrala (42) 277 14 00 w. 215 bezpośredni (42) 270 04 18 e-mail: i.kotecka@opkspzoo.eu

ZESPÓŁ III DS. OBSŁUGI TECHNICZNEJ:

. Marek Bartczak centrala (42) 277 14 00 w. 214 bezpośredni (42) 270 04 04 tel. kom. 606 493 367 e-mail: m.bartczak@opkspzoo.eu

. Andrzej Jasiński centrala (42) 277 14 00 w. 110 bezpośredni (42) 270 04 10 tel. kom. 606 819 511 e-mail: a.jasinski@opkspzoo.eu

. Piotr Wojciechowski centrala (42) 277 14 00 w. 214 bezpośredni (42) 270 04 04 tel. kom. 606 281 620

Mapa projektu


projekt: Admin