Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - informacje dla klientów.

ZGŁASZANIE AWARII

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych przyjmowane jest całodobowo pod nr tel. (42) 277 14 14. W godzinach 7.00 - 15.00, zgłoszenia awarii można dokonywać pod dowolny numer telefonu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonuje naprawy uszkodzeń i usunięcia awarii wyłącznie na instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, którego jest właścicielem lub eksploatatorem.

Przy zgłoszeniu awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej należy podać odpowiednio:

. adres wystąpienia awarii lub zdarzenia (możliwie dokładny)

. wskazać miejsce wystąpienia awarii ( ulica, posesja, budynek),

. podać rozmiar awarii (wyciek gwałtowny, powolny),

. podać dane osoby zgłaszającej, ewentualnie numer telefonu.

Po przyjęciu zgłoszenia awarii, pracownik przyjmujący udaje się na miejsce zdarzenia w celu stwierdzenia rozmiarów awarii i zagrożeń z niej wynikających. Po dokonaniu oględzin podejmowana jest decyzja o przystąpieniu do naprawy i wezwaniu brygady remontowej.

Awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, takie które mogą powodować istotne straty materialne, stanowią jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia, powodują brak zasilania w wodę usuwane są niezwłocznie.
Awarie nie stanowiące zagrożenia i nie będące uciążliwe dla Odbiorców usług, są usuwane w ciągu następnego dnia roboczego.

ODCZYTY WODOMIERZY

Okresy obrachunkowe ustalone zostały w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia dwóch odczytywaczy, którzy odczytują wodomierze według ustalonych, powtarzalnych tras. Jeżeli odczytywacz nie zastanie Klienta w domu, to zostawia powiadomienie. Prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie aktualnego odczytu wskazań wodomierza. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Stan wodomierza należy zgłaszać pod nr telefonu: (42) 277 14 00 wew.108, bezpośredni (42) 270 04 06

UWAGA:

Odczytywacze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nie pobierają od Klientów wpłat gotówkowych za wodę i ścieki !

JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB/I KANALIZACYJNEJ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

1. Złożenie w siedzibie OPK Sp. z.o.o. wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości. Do składanego wniosku należy załączyć: - aktualny wypis z rejestru gruntów dla wnioskowanej działki (wydaje Urząd Miejski w Ozorkowie). - aktualną mapę do celów lokalizacji (wydaje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Zgierzu, ul. Długa 49).

2. Na podstawie uzyskanych warunków należy zlecić opracowanie projektu przyłącza uprawnionemu projektantowi. Projekt ten podlega uzgodnieniu w OPK Sp. z.o.o.

3. Zgłosić OPK Sp. z.o.o. nadzór nad wykonaniem przyłącza oraz jego odbiór techniczny.

4. Zlecić wykonanie przyłącza osobom posiadającym stosowne uprawnienia budowlane i prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą.

5. Zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie powykonawczej inwentaryzacji przyłącza.

6. Wystąpić do OPK Sp. z.o.o. z wnioskiem o zawarcie umowy.

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE W ZAKŁADCE "DOKUMENTY DO POBRANIA".

OPŁATA ZA WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 67,5 zł + VAT. NALEŻNOŚCI ZA WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NALEŻY WPŁACAĆ DO KASY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB PRZELEWEM NA WSKAZANE W FAKTURZE KONTO BANKOWE.

PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAJE WARUNKI TECHNICZNE W FORMIE PISEMNEJ W TERMINIE 14 DNI OD DATY ZŁOŻENIA WNIOSKU. W PRZYPADKACH SKOMPLIKOWANYCH MOŻLIWE JEST PRZESUNIĘCIE TERMINU WYDANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH.

Opłata za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Woda - 3,67zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2018r. ( cele bytowe )

Woda - 3,79zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2018r. ( podmioty )

Ścieki - 5,71zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2018r.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin