Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Zarządzanie - Administracja Nieruchomością

Oferujemy zarządzanie nieruchomością zarówno zlecone (administrowanie) jak i w przypadku, gdy nie ma osób chętnych do pełnienia funkcji członków zarządu, powierzone w myśl art.18 ust.1 Uowl.

Zachęcamy do skorzystania z opcji Zapytaj o cenę. Po otrzymaniu zapytania, przygotujemy ofertę dedykowaną dla Państwa nieruchomości. Poniżej znajduje się nasz poglądowy zakres usług.

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

. Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

. Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

. Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

. Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;

. Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

. Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

. Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

. Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego;

. Protokolarne przejęcie nieruchomości;

. Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;

. Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

. Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

. Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;

. Wizytacje nieruchomości;

. Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail w uzgodnionych terminach podczas dyżurów na terenie nieruchomości;

. Comiesięczne raportowanie na temat kondycji finansowej i spraw w realizacji

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej

. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

. Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo - finansowych) i korekt tych planów;

. Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;

. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

. Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

. Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości. Windykacja przedsądowa;

. Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości. Windykacja przedsądowa;

. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów /odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów/, funduszu remontowego;

. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

. Przygotowywanie przelewów. Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy właścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem konieczności uzyskania podpisów członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;

Czynności związane z aktywnym doradztwem oraz planowaniem działań:

. Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;

. Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

. Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;

. Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;

. Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

. Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej;

. Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin