Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Obsługa techniczna.

Zakres bieżącej konserwacji i obsługi technicznej obejmuje niżej wymienione czynności:

. Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym.

. Bieżącą konserwację urządzeń technicznych,

. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, a w szczególności Książki Obiektu zgodnie z art. 64 Ustawy - Prawo Budowlane.

. Utrzymanie w należytej sprawności instalacji i urządzeń technicznych.

. Opracowanie i kontrola harmonogramu prac konserwacyjnych.

. Współpracę ze specjalistycznymi serwisami do wybranych instalacji i sprzętu.

. Stałą gotowość do interwencji w przypadkach awarii.

. Nadzór nad przeglądami i kontrolami okresowymi zgodnie z art. 62 Ustawy - Prawo Budowlane.

. Bieżący nadzór nad pracą instalacji.

. Przeglądy instalacji i uruchomienie urządzeń przed okresem zimowym.

. Wymianę części i elementów zużywających się w trakcie eksploatacji.

. Użycie własnego sprzętu, narzędzi i środków transportu.

. Utrzymanie w czystości urządzeń technicznych.

. Działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacyjnych w budynkach.

. Wykonywanie innych prac na zlecenie Właściciela Obiektu.

. Specjalistyczny nadzór pracowników branżowych firmy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych, naprawczych oraz remontowych.

. Nadzór nad innymi podwykonawcami wykonującymi prace techniczne w celu prawidłowego funkcjonowania budynków.

Z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy nasz personel techniczny poddaje budynki przeglądowi i aktualizuje szczegółowy rejestr wyposażenia w oparciu o dane techniczne oraz rysunki wykonawcze obiektu, wyszczególniając wszystkie zespoły podstawowe i podzespoły, uwzględniając podział na kategorie, pełnione funkcje, lokalizację i wszystkie inne niezbędne parametry.

Powyższe działania umożliwią powstanie jednolitego systemu zarządzania, planowania i sporządzania potrzebnych harmonogramów oraz ewidencjonowania historii eksploatacji i konserwacji urządzeń. System ten pozwala również na monitorowanie gwarancji, napraw, wymiany części i zakupów materiałów, uzyskiwanie danych, planowanie, analizę i sporządzanie sprawozdań dla Właściciela Nieruchomości.

Firma posiada odpowiednie uprawnienia i dysponuje profesjonalnym sprzętem do wykonywania prac wynikających z Prawa Budowlanego art. 62 p. 2 obejmującego obowiązkową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej w tym badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji poprzeglądowej.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin