Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Księgowość dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Jest to oferta dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych administrujących samodzielnie swoją nieruchomością lub dla pojedynczych administratorów, którzy poszukują partnerów w zakresie obsługi ekonomiczno-finansowej.

Obsługa ekonomiczno-finansowa. Oferujemy wykonywanie czynności związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości, w tym:

. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

. Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;

. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

. Przygotowywanie wezwań do zapłaty;

. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym:
- rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz na remonty i modernizacje;
- rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz w zależności od częstotliwości zaakceptowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową w formie uchwały;

. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

. Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji;

. Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych oraz poprzez e-mail;

. Organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w biurze Zleceniobiorcy w zależności od potrzeb.

. Przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej

Usługi dodatkowe.

Uzupełnienie braków w ewidencji Niniejsza usługa polega na pełnej weryfikacji dokumentacji finansowej za dany rok obrotowy i poczynienie niezbędnych korekt lub wykonanie ponownie czynności ewidencji pozaksięgowej.

Pomoc administracyjna

Powyższa usługa polega na konsultacjach lub pomocy w opracowaniu wszelkich niezbędnych materiałów administracyjnych tj. pism, uchwał, umów, planów gospodarczych, regulaminów, analiz zagadnień prawnych, itp. na podstawie dodatkowego zlecenia.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin