Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta - Zakres usług.

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych

Firma oferuje odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od:

. klientów indywidualnych

. podmiotów gospodarczych

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych:

Rodzaje pojemnika

Ilość pojemników przysługująca klientom indywidualnym na terenie miasta Ozorkowa uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących posesję. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

Mieszkańcy gminy Ozorków uiszczają opłaty za wywóz odpadów komunalnych w zależności od ilości posiadanych pojemników. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Przedsiębiorstwo zajmuje się odbiorem odpadów przeznaczonych do recyklingu z pojemników typu "dzwon" oraz pojemników siatkowych rozstawionych na terenie miasta.

Ponadto firma odbiera ( zgodnie z harmonogramem ) od klientów indywidualnych selektywnie zebrane odpady:

. szkło opakowaniowe,

. makulaturę i karton,

. opakowania z tworzyw sztucznych,

. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

. odpady zielone,

. odpady wielogabarytowe.

Na odpady segregowane (szkło bezbarwne i kolorowe, makulaturę i karton oraz opakowania z tworzyw sztucznych ) dostarczamy mieszkańcom posesji prywatnych nieodpłatnie kolorowe worki wraz z opisem, jak segregować odpady.

Selektywna zbiórka odpadów od mieszkańców posesji prywatnych jest w każdą ostatnią sobotę miesiąca ( wyjątek grudzień 2014r. - zbiórka 20.12.2014r. ).

Selektywna zbiórka odpadów przynosi miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści.

Do najistotniejszych należą:

. poprawa wizerunku i estetyki terenu miasta,

. ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko,

. zwiększenie świadomości ekologicznej,

. ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka,

. zmniejszenie ilości składowanych odpadów,

. pozyskanie surowców wtórnych.

USŁUGI DODATKOWE

Wywóz odpadów w kontenerach oferowany jest zarówno klientom indywidualnym jak i wszystkim przedsiębiorcom.

Do obsługi wywozu odpadów oferujemy kontenery o pojemnościach:

. 3 m3,

. 7 m3,

Odbiór obejmuje odpady komunalne oraz odpady poprodukcyjne na podstawie indywidualnych uzgodnień.

Do specjalnych usług należy wywóz gruzu.

Usługa gwarantuje podstawienie kontenera w wyznaczonym miejscu oraz jego odbiór w uzgodnionym terminie.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin