Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych selektywnie odbywa się na podstawie podpisanej umowy. 


Podpisanie umowy na odbiór odpadów

W celu podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych zapraszamy do siedziby firmy mieszczącej się w Ozorkowie przy ul. Żwirki 30, pok. 104 w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.


Do podpisania umowy wymagane są kserokopie następujących dokumentów:

NIP

REGON

Wpis do ewidencji gospodarczej lub KRS (nie starszy niż 3 miesiące)

Umowa najmu lub dzierżawy lokalu.


Umowy zawierane są na czas nieokreślony, a w przypadku rozwiązania umowy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia przypadający na koniec miesiąca kalendarzowego.