Przedmiotem działania Spółki jest działalność przekształconego Zakładu Budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tj. prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, prowadzenie obrotu osiągnięciami naukowo-technicznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi, prowadzenie działalności marketingowej, szkoleniowej i instruktażowej, w szczególności w następującym zakresie:

  1. świadczenie usług w sferze użyteczności publicznej, usługi wodociągowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, eksploatacja wysypiska, odprowadzanie ścieków wraz z ich oczyszczaniem, usługi sanitarne i pokrewne, - usługi ciepłownicze, obsługa nieruchomości, usługi w zakresie gazyfikacji bezprzewodowej, usługi w zakresie zieleni miejskiej,
  2. świadczenie pozostałych usług, w szczególności: z zakresu budownictwa, transportowych, produkcja wyrobów metalowych wraz z usługami ślusarskimi, produkcja wyrobów z drewna wraz z usługami stolarskimi, produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, wydobycie żwiru i piasku dla celów przemysłowych i budowlanych, produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych, usługi pozostałe w zakresie handlu detalicznego prowadzonego poza sklepami, wynajem maszyn i narzędzi do prowadzenia robót budowlanych lądowych i wodnych, reklama, działalność związana z usługami mającymi na celu zapewnienie komfortu fizycznego.