PROCEDURA WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA ORAZ PRZYŁĄCZENIA

 DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

 

 

1.      Podmiot ubiegający się o przyłączenie, składa do Spółki OPK pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku.

Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który może zostać sporządzony odręcznie lub na mapie sytuacyjnej i musi określać usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci
uzbrojenia terenu.

Zaleca się sporządzenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na mapie sytuacyjnej w skali 1:500.

 

2.      Po wpłynięciu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, Spółka potwierdza
pisemnie jego złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, określając  w szczególności datę jego złożenia. 

 

3.      Po potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
Spółka dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania. Spółka wydaje warunki bądź
odmawia ich wydania, w terminie:

 

a)      21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się
w zabudowie zagrodowej;

b)     45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
w pozostałych przypadkach.

 

4.      W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie
jest kompletny, Spółka wysyła do podmiotu ubiegającego się o przyłączenie pismo,
w którym wskazuje termin i zakres uzupełnienia wniosku.

Informacja o potrzebie uzupełnienia wniosku może zostać przekazana podmiotowi
ubiegającemu się o przyłączenie drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. W takim
przypadku sporządzana jest notatka służbowa.

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka może przedłużyć terminy rozpoznania
wniosku, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego
przedłużenia.

 

6.      Rozpoznanie merytoryczne kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia
do sieci następuje w terminach określonych w pkt 3 poprzez wydanie warunków
przyłączenia do sieci albo odmowę wydania warunków przyłączenia  do sieci.

 

7.      Odbiorca usług może wystąpić do Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z wnioskiem o zgodę na zainstalowanie wodomierza dodatkowego, służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, która będzie uwzględniona w rozliczeniu za odprowadzanie ścieków. Do wniosku należy załączyć opis rozwiązania z uzasadnieniem oraz rysunek pokazujący lokalizację wodomierza głównego.

 

8.      Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wyraża zgodę lub odmawia zgody na rozliczanie wskazań wodomierza dodatkowego. Koszt zakupu, montażu i utrzymania wodomierza dodatkowego ponosi Odbiorca usług. Po zaplombowaniu wodomierza dodatkowego spisywana jest umowa lub stosowny aneks do umowy.

 

 

WYKONANIE PRZYŁĄCZENIA I ODBIÓR WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

1.      Zgodnie z § 14. ust. 1.  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ozorków (Uchwała nr XLI/266/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27.05. 2021 r.)  podstawą wykonania przyłącza i włączenia do sieci jest plan sytuacyjny autoryzowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

 

2.      Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej:

1) opis techniczny wraz z doborem wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych;

2) plan zagospodarowania na kopii aktualnej mapy zasadniczej;

3) profil podłużny przyłącza;

    4) rysunek z lokalizacją wodomierzy i urządzeń pomiarowych (rzut budynku lub studnia  wodomierzowa);

    5) rysunek przedstawiający sposób zabudowy wodomierzy i urządzeń do pomiaru ilości ścieków;

   6) inne rysunki, niezbędne do zweryfikowania czy plan sytuacyjny uwzględnia wymogi warunków przyłączenia;

    7) warunki przyłączenia.

 

3.      Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zgłasza pisemnie zamiar rozpoczęcia prac dotyczących budowy przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym.

 

4.      Równolegle inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług.

 

5.      Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej nastąpi po:

1)   zweryfikowaniu przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne planu sytuacyjnego przyłącza pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia;

2)   stwierdzenia zgodności wykonania przyłącza z w/w planem sytuacyjnym;

3)   przekazaniu szkicu inwentaryzacji geodezyjnej  przyłącza lub oświadczenia uprawnionego geodety o wykonaniu inwentaryzacji; 

4)   podpisania protokołu odbioru przyłącza;

5)   zamontowaniu wodomierza głównego i / lub urządzenia pomiarowego;

6)   podpisaniu umowy na świadczenie usług.

 

 

 

Zalecamy, aby osoba sporządzająca plan sytuacyjny, od razu dokonała uzgodnienia w DWiK i uzyskała potwierdzenie zgodności planu sytuacyjnego z warunkami przyłączenia.

Przyspieszy to znacznie procedurę odbioru przyłącza i włączenia go do sieci, po dokonaniu przez inwestora zgłoszenia gotowości włączenia.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia - pozostali 28.09.2021 09:38 docx 48,97 KB 135
2 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia 28.09.2021 09:39 docx 40,42 KB 165
3 Procedura wydania warunków 28.09.2021 09:39 docx 17,62 KB 80