Informacje Działalność przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska
  • 30 lipca 2020

Działalność przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje założenia ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2018-2021 z perspektywą do 2022-2025 r.” będącym częścią Polityki ekologicznej państwa przyjętej w 2009 roku.

Spółka od 2016 roku wprowadza elementy systemu zarządzania środowiskowego według systemowych norm jakości ochrony środowiska. Normy jakości środowiska wymuszają minimalizowanie zjawisk eksploatacyjnych, remontowych, inwestycyjnych niekorzystnie wpływających na środowisko naturalne na każdym etapie działania Spółki. Zakład identyfikuje wszelkie aspekty środowiskowe związane ze swoją działalnością i opracowuje dla nich cele oraz program działania.

Zadania OPK Sp. z o.o. związane z ochroną środowiska:

·         Gospodarka odpadami komunalnymi

·         Zaopatrzenie w wodę

·         Odbiór i oczyszczanie ścieków

·         Produkcja i dystrybucja ciepła (dyrektywa IED)

Działania środowiskowe podjęte przez OPK Sp. z o.o. w roku 2019 :

Budowa instalacji monitoringu wizyjnego obejmującego obszar Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirki 30 oraz na składowisku odpadów w m. Modlna

Celem budowy instalacji jest całodobowy dozór wizyjny obszaru składowania odpadów w czasie rzeczywistym z siedziby OPK Sp. z o. o., której efektem ekologicznym jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru odpadów i wraz z nim gwałtownej emisji gazów i pyłów do atmosfery oraz natychmiastowa reakcja na próbę nielegalnego składowania odpadów przez osoby postronne i tym samym zapobiegnięcie możliwości skażenia gleby i wód gruntowych przez substancje niewiadomego pochodzenia.

Modernizacja wodociągu w ulicy Traugutta

Celem modernizacji jest zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, której efektem ekologicznym jest ograniczenie strat wody pochodzącej z lokalnych zasobów wód podziemnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Starzyńskiego wraz z przyłączem do targowiska miejskiego

Celem budowy kanalizacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń płynnych do gleby i wód gruntowych, odseparowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usprawnienie procesu oczyszczania ścieków. Efektem ekologicznym budowy kanalizacji jest ograniczenie ryzyka emisji zanieczyszczeń płynnych do gleby i wód gruntowych oraz usprawnienie procesu oczyszczania ścieków.

Prace pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta rowu odprowadzającego wody z oczyszczalni w Cedrowicach do rzeki Bzury

Celem prac jest utrzymanie w pełnej drożności rowu odpływowego z Oczyszczalni w Cedrowicach, zmniejszenie ryzyka powodziowego na terenach na północ od Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach, zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii w postaci wystąpienia powodzi na terenach Oczyszczalni. 

Produkcja ciepła w kontekście dyrektywy IED

W 2019r. przeprowadzono badania kotłów grzewczych w Ciepłowni Miejskiej OPK w Ozorkowie, które potwierdziły, że emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest w pełni zgodna z nową dyrektywą IED (2010/75/UE) ustanawiającą zasady dotyczące zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom powstającym w wyniku działalności przemysłowej oraz zasady dotyczące kontroli tych zanieczyszczeń, które będą obowiązywać od 2030 roku. ( okres dostosowywania od 2025 roku).

Norma emisji IED dla gazu ziemnego w mg/Nm3

SO2

NOx

Pyły

35

150 (K-1) / 200 (K-2 i K-3)

5

 

Wyniki badań dla gazu ziemnego wysokometanowego

Wskaźnik [mg/Nm3]

Kocioł 1 - K-1

Kocioł 2 – K-2

Kocioł 3 - K-3

SO2

3,1 (9 %)

2,9 (8%)

3,0 (9%)

NOx

133,7 (89%)

156 (78%)

166 (83%)

Pyły

0,85 (17%)

0,82 (16 %)

0,86 (17%)

W nawiasie podano stosunek wielkości emisji do wartości maksymalnych w dyrektywie IED.

 

Norma emisji IED dla oleju opałowego lekkiego w mg/Nm3

SO2

NOx

Pyły

350

200

30

 

Wyniki badań dla oleju opałowego lekkiego

Wskaźnik [mg/Nm3]

Kocioł 1

Kocioł 2

Kocioł 3

SO2

131,9 (37,69%)

71,9 (21%)

79,8 (23%)

NOx

178 (89%)

141,7 (71%)

156,2 (78%)

Pyły

0,85 (17%)

11,37 (38%)

2,63 (9%)

W nawiasie podano stosunek wielkości emisji do wartości maksymalnych w dyrektywie IED.