Informacje Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach jest niezbędna !!!
  • 11 lutego 2021

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach jest niezbędna !!!

Oczyszczalnia ścieków w Cedrowicach jest podstawą systemu kanalizacyjnego w Gminie Miasto Ozorków. Oczyszczalnia funkcjonuje już ok. 25 lat. Zastosowane wówczas rozwiązania systemowe technologiczne i techniczne mają niebagatelny wpływ na wysokie koszty eksploatacji oczyszczalni, co przekłada się na kształtowanie wysokości taryfy opłat za odebrane ścieki do kanalizacji miejskiej.  Zarząd OPK podjął decyzję o modernizacji oczyszczalni w Cedrowicach z celem nadrzędnym polegającym na  optymalizacji kosztów funkcjonowania oczyszczalni ( minimalizacji, stabilizacja i uniezależnianie się  od kosztowych czynników zewnętrznych).

Decyzji Zarządu przyświecał przede wszystkim interes mieszkańców Ozorkowa związany z szukaniem minimalizacji kosztów codziennego bytowania.

Oczyszczalnia ścieków w Cedrowicach jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym stopniem usuwania biogenów. Została zaprojektowana w latach dziewięćdziesiątych( 1995r.) na 18 360 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Przedstawiona tabela obrazuje wskaźniki zanieczyszczeń ścieków przyjętych w oparciu o badania fizyko-chemiczne, które proces oczyszczania redukuje do wielkości normatywnych określonych przez właściwe pozwolenie wodno-prawne wydawane przez organy państwowe.

 


Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków na dopływie do oczyszczalni [mg/l]

RLM

Projekt  OŚ 1995 r.

BZT5

162

ChZT

570

Zawiesina

310

Nog

23

Pog

15

18360

Projekt  OŚ obecny 

BZT5

450

ChZT

890

Zawiesina

370

Nog

103

Pog

15

39000277,78%


156,14%


119,35%


447,83%


100,00%

212,42%

 

Z analizy tabeli wynika, że wskaźniki zanieczyszczeń ścieków przyjęte do aktualnego projektu modernizacji oczyszczalni są wielokrotnie wyższe niż występujące w 1995r. Dlatego Zarząd OPK Sp.z o.o. w Ozorkowie podjął decyzję o modernizacji oczyszczalni ścieków w Cedrowicach ze względów eksploatacyjnych. Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków ma poprawić jakość odprowadzanych ścieków, co przyczyni się do poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego, w szczególności wód powierzchniowych. Rozbudowa nie spowoduje przyjęcia większej ilości ścieków. Oczyszczalnia ścieków po modernizacji i rozbudowie będzie osiągała stopień oczyszczenia ścieków w zakresie wszystkich wskaźników zanieczyszczeń, spełniający wymagania obowiązujących przepisów prawa, w tym Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków miejskich ( 91/271/EWG ).

Projekt modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cedrowicach obejmuje:

- przebudowę istniejącego budynku krat ( wymiana istniejących krat na nowe kraty zgrzebłowe, montaż układu płukania skratek ( zanieczyszczeń stałych ), montaż przenośników spiralnych
w istniejących korytach służących do przenoszenia piasku, montaż układu separacji oraz płukania piasku.

- przekształcenie istniejącego osadnika wtórnego na zbiornik retencyjny ( ograniczenie ryzyka przelewów burzowych oraz uśrednienie ładunków zanieczyszczeń)

- budowę nowej przepompowni ścieków surowych, przebudowa przepompowni na tzw. przepompownię „suchą”- pompy nie będą zatopione. Układ sieci technologicznych współpracujących z pompownią będzie w sposób automatyczny kierował nadwyżkę ścieków do zbiornika retencyjnego;

- budowę nowego żelbetonowego reaktora biologicznego z dwoma ciągami technologicznymi co pozwoli przeprowadzać prace remontowe wyposażenia reaktora biologicznego.

- budowę dwóch nowych osadników wtórnych, o mniejszej objętości niż istniejący

- budowa pompowni wody technologicznej na potrzeby własne oczyszczalni

- budowę dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych przed układem odwadniania i przetwarzania osadu

- budowę nowego budynku technologicznego, w którym zlokalizowane zostaną dmuchawy

( modernizacja systemu napowietrzania zwiększająca wydajność napowietrzania ścieków ) oraz pompownia osadu nadmiernego wraz z linią odwadniania i przetwarzania osadu (eliminuje zależność od permanentnie rosnących kosztów przemysłowego zagospodarowania osadu ściekowego, przy malejącym zainteresowaniem formą rolniczego zagospodarowania tego osadu). Zaprojektowany układ technologiczny przetwarzania osadów ściekowych stanowić będzie uzupełnienie istniejącego w oczyszczalni procesu oczyszczania ścieków. Jej podstawowym zadaniem jest proces stabilizacji osadu i uzyskanie produktu nawozowego.
W sferze regulacji prawnej dotyczącej recyklingu osadu linia spełniać będzie przesłanki art. 14 Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

- budowę wiaty magazynowej na przetworzony osad.

Przyjęta technologia oczyszczania ścieków gwarantuje, że w ściekach oczyszczonych wskaźniki zanieczyszczeń będą niższe lub co najwyżej równe dopuszczalnym.

Dokonując wyboru optymalnego systemu oczyszczania ścieków uwzględniono między innymi następujące czynniki:

- zapewnienie składu ścieków oczyszczonych zgodnego z obowiązującymi przepisami

- kompleksowe rozwiązanie zagadnienia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych

- maksymalną automatyzację pracy oczyszczalni i prostotę obsługi

- minimalizację kosztów eksploatacyjnych

- ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska

Przedstawiona hasłowo charakterystyka procesu modernizacyjnego pokazuje w jakim stanie technicznym i technologicznym funkcjonuje obecnie oczyszczalnia i w jakim stopniu  zamortyzowane są jej obiekty i urządzenia.

Należy podkreślić, że planowana inwestycja wypełni zapisy Dyrektywy 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska i stabilizację kosztów funkcjonowania oczyszczalni, co będzie przekładało się na wysokość opłat za odprowadzenie ścieków dla mieszkańców Gminy Miasta Ozorkowa.