Komunikaty Ogłoszenie!
  • 16 lutego 2021

Ogłoszenie!

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Żwirki 30 w Ozorkowie

ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości składających się z nw. działek położonych w Ozorkowie przy ul. Łęczyckiej dawne Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Morfeo”

 

Nieruchomość Nr 1  ul. Łęczycka 7  - sprzedaż:

·         prawa wieczystego użytkowania, działki o numerze  68/131 o pow. 3.353,0 m2  ;   Księga Wieczysta nr LD1G/00070591/8

·         1/2 udziału w prawie wieczystego użytkowania działki nr 68/141 o pow. 362,0 m2, Księga Wieczysta nr LD1G/00102164/0

·         niżej wymienionych udziałów w prawie wieczystego użytkowania działek stanowiących drogi:

-  164/60000 udziału w prawie wieczystego użytkowania działek o numerach:

     68/48 o pow. 4,0 m2,  68/59 o pow. 3.817,0 m2,  68/76 o pow. 1.556,0 m2,  68/78 o pow. 120,0 m2, 68/110 o pow. 311,0 m2,

     68/111 o pow. 704,0 m2,  Księga Wieczysta nr LD1G/00044375/7;

     68/70 o pow. 310,0 m2,  68/71 o pow. 755,0 m²,  68/109 o pow. 2.858,0 m2 ,  Księga Wieczysta nr LD1G/00096283/4;

          68/75 o pow. 2 299,0 m2, 68/77 o pow. 1.502,0 m2 , Księga Wieczysta nr LD1G/00093689/9;

          -  2/21 udziału w prawie wieczystego użytkowania działki  68/100 o pow. 867,0 m2, Księga Wieczysta nr LD1G/00075450/3;

          -  164/30000 udziału w prawie wieczystego użytkowania działki  68/60 o powierzchni 2.227,0 m2, Księga Wieczysta nr LD1G/00072346/0;

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wraz z udziałami w drogach została wyliczona na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych przez Rzeczoznawcę Majątkowego i wynosi 108.583,34 zł + 23% VAT = 133.557,51 zł. brutto.

Kwota wadium 13.355,75 zł.

Nieruchomość Nr 2 ul. Łęczycka 13 - sprzedaż:

·         prawa wieczystego użytkowania, działek o numerach:  68/139 o pow. 1.497,0 m2  ;  68/140  o pow. 2.288,0 m2   Księga Wieczysta nr LD1G/00102164/0

Działka 68/140 jest zabudowana żelbetowym zbiornikiem dwukomorowym wody o pojemności 5000 m3  o wymiarach 30m x 36 m.

Zbiornik otwarty zadaszony dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową. Zbiornik pusty nie użytkowany od 15 lat.

·          1/2 udziału w prawie wieczystego użytkowania działki nr 68/141 o pow. 362,0 m2   Księga Wieczysta nr LD1G/00102164/0

·         niżej wymienionych udziałów w prawie wieczystego użytkowania działek stanowiących drogi:

-  164/60000 udziału w prawie wieczystego użytkowania działek o numerach:

     68/48 o pow. 4,0 m2, 68/59 o pow. 3.817,0 m2, 68/76 o pow. 1.556,0 m2, 68/78 o pow. 120,0 m2, 68/110 o pow. 311,0 m2,

     68/111 o        pow. 704,0 m2,  Księga Wieczysta nr  LD1G/00044375/7;

      68/70 o pow. 310,0 m2,  68/71 o pow. 755,0 m²,  68/109 o pow. 2.858,0 m2 , Księga Wieczysta nr LD1G/00096283/4;

          68/75 o pow. 2 299,0 m2, 68/77 o pow. 1.502,0 m2 , Księga Wieczysta nr LD1G/00093689/9;

          -  2/21 udziału w prawie wieczystego użytkowania działki  68/100 o pow. 867,0 m2, Księga Wieczysta nr LD1G/00075450/3;

          -  164/30000 udziału w prawie wieczystego użytkowania działki  68/60 o powierzchni 2.227,0 m2, Księga Wieczysta nr LD1G/00072346/0;

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wraz z udziałami w drogach została wyliczona na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych przez Rzeczoznawcę Majątkowego i wynosi 91.183,34 zł + 23% VAT = 112.155,51 zł. brutto.

Kwota wadium 11.215,55 zł.

Ponieważ w gruncie niektórych działek wchodzących w skład „nieruchomości I” i „nieruchomości II” znajdują się czynne rury sieci miejskiej wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej, stanowiące własność OPK Sp. z o. o., nabywcy ww. nieruchomości będą zobowiązani w momencie sporządzania aktu notarialnego zakupu do zapisania w nim prawa nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz OPK Sp. z o. o. w Ozorkowie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 09.03.2021 r. do godz. 11:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie OPK Sp. z o.o. przy ul. Żwirki 30 w Ozorkowie, I piętro pok. 209 z dopiskiem „Przetarg – oferta na zakup nieruchomości I „ lub „Przetarg – oferta na zakup nieruchomości II”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, ul. Żwirki 30 w Ozorkowie, I piętro, pokój 217.

1.      Oferta jest ważna, jeżeli zawiera:

a)     Oferowaną cenę zakupu nie niższą niż cena wywoławcza,

b)     Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta lub oferentów oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji,

c)     Dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30; Bank Spółdzielczy Ozorków, nr konta 39 8786 0001 0000 0169 2000 0003 z dopiskiem „wadium ofertowe dla nieruchomości I lub II”.

d)     Oświadczenie, że oferent lub oferenci zapoznali się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu, który przyjmują jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży.

2.      Inne postanowienia:

Oferent lub oferenci, którzy wygrają przetarg, zobowiązani są do:

a)     Zapłaty przelewem bankowym całej zaoferowanej ceny na trzy dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży,

b)     Podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez OPK Sp. z o.o. do 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu,

c)     Poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych.

3.      Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium bez naliczania odsetek zostanie zwrócone w terminie 3 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta lub oferentów , których oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia.

4.      Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta lub oferentów do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.

5.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyn a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Wszelkich informacji w sprawie przetargu udziela Pan Andrzej Jasiński   tel. (42) 2700400, wew. 109.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości od dnia 09.02.2021 r. na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.opkspzoo.eu) , tablicy ogłoszeń przedsiębiorstwa, Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, Urzędu Gminy Ozorków oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie regionalnej – „Dziennik Łódzki”. 

                                                                                                          Zarząd Spółki