Informacje PSZOK przy Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym !
  • 29 lipca 2020

PSZOK przy Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym !

PSZOK przy Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym!

 

Powstanie w OPK Sp. z o.o. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)  na terenie miasta Ozorkowa wynika z zapisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do zadań gmin, według tej ustawy, należy zaliczyć tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasto Ozorków.

Czym jest PSZOK ?

Mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że PSZOK nie jest odrębnym tworem, oderwanym od systemu zagospodarowania odpadów. Wręcz przeciwnie – to ważny element spójnej, uporządkowanej całości, dzięki której w naszym mieście czy nawet regionie prowadzona jest optymalna gospodarka odpadami, zwłaszcza tymi, których nie segregujemy w domu. Dzięki takiej wiedzy lokalna społeczność jest świadoma ekologicznie i będzie postępowała zgodnie z regułami, a te dotyczą również korzystania z PSZOK-u.

Dlatego PSZOK zaplanowano jako miejsce, w którym mieszkańcy bezpłatnie mogą oddać np. stare meble i inne odpady wielkogabarytowe, a więc odpady komunalne, które stwarzają problem ze względu na swój rozmiar lub wagę. Ponadto do PSZOK-u trafiają odpady budowlane, powstające np. przy wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, baterie
i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe, farby i lakiery oraz opony pojazdów o masie całkowitej do 3,5 ton. Co więcej, do gminnego punktu zbierania odpadów mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych zebrane w sposób selektywny, w tym papier, tworzywa sztuczne, a także metale i szkło. Wszystkie odpady trafiające do PSZOK-u, oprócz odpadów remontowo-budowlanych oraz zużytych opon, mogą być dostarczane przez mieszkańców Gminy Miasto ozorków w każdej ilości. Odpady remontowo-budowlane objęte są limitem ilościowym. Nieodpłatnie mieszkańcy mogą dostarczyć 30 kg/mieszkańca/rok w/w odpadów. Odpady powyżej limitu ilościowego podlegają opłacie według obowiązującego cennika na podstawie wystawionej faktury VAT. Zużyte opony przyjmowane są w ilości 8 sztuk/rok na każdego mieszkańca uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

 Wybór lokalizacji PSZOK-u ma kluczowe znaczenie dla zachęcenia Państwa do korzystania z niego i ułatwienia Wam pozbywania się niebezpiecznych odpadów. Dostarczane przez mieszkańców odpady będą selektywnie gromadzone w przystosowanych do tego celu kontenerach, a następnie przekazywane do zagospodarowania firmom zewnętrznym. Natomiast odpady, które tego wymagają, zostaną dodatkowo zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (np. magazynowanie w pojemnikach, w pomieszczeniach zamkniętych bądź w wydzielonym zamykanym boksie pod wiatą), aby nie pogorszyć jakości i nie spowodować, że przestaną nadawać się do odzysku. 

Poniżej został zamieszczony regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ozorkowie.