Informacje Rok 2021  kolejnym rokiem z obniżką cen ciepła!!!
  • 12 lutego 2021

Rok 2021 kolejnym rokiem z obniżką cen ciepła!!!

Głównym celem działalności Działu Ciepłownictwa Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest ciągła, bezawaryjna dostawa ciepła do naszych odbiorców na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Równie ważnym zadaniem do którego konsekwentnie dążymy jest osiągnięcie stabilizacji cen ciepła na przestrzeni wielu lat. Od dnia 01.03.2021 r. wprowadzamy do stosowania kolejną. XVIII taryfę dla ciepła, co będzie skutkowało średnią obniżką cen ciepła dla naszych odbiorców o 2,78 %. W poprzednim 2020 roku obniżyliśmy średnio ceny ciepła o 8,92 %. Biorąc pod uwagę te ostatnie obniżki, można stwierdzić, że ogółem w ciągu ostatnich ośmiu lat, począwszy od 01.2013 r. koszty zakupu ciepła od naszego przedsiębiorstwa wzrosły sumarycznie średnio tylko o 0,1 %.W wyżej wymienionym okresie były zarówno podwyżki jak i obniżki cen spowodowane m.in. zmianami kosztów zakupu gazu ziemnego, kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2.

Nasza Spółka opracowuje taryfę dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy  Prawo energetyczne, następnie składa wniosek o jej zatwierdzenie do Urzędu Regulacji Energetyki. Po rozpatrzeniu wniosku, decyzją Prezesa URE taryfa jest zatwierdzana i następnie wprowadzona przez przedsiębiorstwo do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła wynosi 12 miesięcy. Ceny za ciepło i stawki opłat przesyłowych kalkuluje się w taki sposób aby pokryć w okresie obowiązywania taryfy planowane koszty uzasadnione prowadzonej działalności ciepłowniczej. Na ogólną cenę dostarczonego ciepła do odbiorców składa się cena za moc zamówioną ( zł/MW/m-c ), cena za energię cieplną ( zł/GJ ) oraz stawki opłat za usługi przesyłowe , opłata stała (zł/MW/m-c ) oraz opłata zmienna ( zł/GJ ).

W ostatnich kilku latach  podłączyliśmy do naszej sieci ciepłowniczej 16 nowych obiektów o łącznej mocy zamówionej 872,6 kW , w tym 11 budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, 2 budynki należące do Gminy Miasto Ozorków, Bank Spółdzielczy, plebanię Parafii Rzymsko-Katolickiej przy Pl. Jana Pawła II oraz jedną prywatną kamienicę. W w/w budynkach mieszkalnych mieszka w tej chwili 595 osób. Pomimo podłączania do sieci nowych odbiorców, systematycznie spadała sprzedaż ciepła. Znaczący wpływ na taką sytuację miały przeprowadzane w ostatnich latach przez naszych głównych odbiorców OSM, Wspólnoty Mieszkaniowe, szkoły i przedszkola inwestycje związane z termomodernizacją swoich zasobów. OSM w okresie trwania prac termomodernizacyjnych zmniejszyła moc zamówioną z 15,71 MW do 8,97 MW. Pozostali odbiorcy również w tym czasie zmniejszali moc zamówioną, czyli zapotrzebowanie na ciepło. Rezultatem tych działań jest to, że w chwili obecnej moc zamówiona przez wszystkich odbiorców wynosi 15,71 MW, czyli tyle ile jeszcze kilka lat temu wynosiła moc zamówiona samej OSM.

W chwili obecnej z ciepła systemowego w budynkach mieszkalnych  korzysta 7708 mieszkańców naszego miasta, w tym  6420 osób w zasobach OSM, 1197 mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych, 69 osób w budynkach Gminy Miasto Ozorków oraz 22 mieszkańców domów prywatnych.

Głównymi odbiorcami ciepła są;

- Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – 57,1 % udziału w mocy zamówionej

- Wspólnoty Mieszkaniowe oraz komunalne budynki mieszkalne wielorodzinne – 10,6 udziału w mocy       zamówionej

- Szkoły i Przedszkola – 14, % udziału w mocy zamówionej

- Podmioty gospodarcze – 7,7 % udziału w mocy zamówionej

- Urzędy i Instytucje – 5,6 % udziału w mocy zamówionej

- Centrum Sportu i Rekreacji – 4,4 % udziału w mocy zamówionej

- Odbiorcy prywatni – 0,4 % udziału w mocy zamówionej

Ważnym czynnikiem powodującym stabilizację cen ciepła jest wyjście spółki od roku 2020 z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ( ETS ). Było to możliwe dzięki podjętym krokom zmierzającym do optymalizacji kosztów wytwarzania i przesyłania ciepła do odbiorców. Utrzymujący się trend spadku mocy zamówionej przez odbiorców potwierdził założenia koncepcyjne zmierzające do optymalizacji kosztów. Ostatnie obniżki cen ciepła spowodowane są głównie działaniami inwestycyjnymi i remontowymi przedsiębiorstwa wykonanymi w Dziale Ciepłownictwa w ciągu ostatnich kilku lat. Były to prace związane głównie z wymianą izolacji magistrali ciepłowniczej jak i modernizacją węzłów cieplnych. Efektem tych prac jest znaczne ograniczenie strat ciepła na jego przesyle jak i dystrybucji do odbiorców. Poprzez realizację tych przedsięwzięć pozyskujemy dodatkowo świadectwa efektywności energetycznej ( tzw. białe certyfikaty ) realizując jednocześnie nasze obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Napowietrzna magistrala ciepłownicza składa się z trzech rurociągów o dł. 1850 mb każdy ( 1 x Dn 350, 2 x Dn 200 – razem 5550 mb. ). Po roku 2020, w którym wymieniliśmy izolację na 970 mb. rurociągów pozostała nam jeszcze do wymiany izolacja na 860 mb. Dn 350. Planujemy te prace wykonać w tym roku. Poza wymianą izolacji napowietrznej magistrali, wymieniamy również na rury preizolowane jej części biegnące pod ziemią. W roku 2020 zmodernizowaliśmy fragment biegnący pod ul. Traugutta wraz z likwidacją dwóch komór ciepłowniczych, a w roku bieżącym planujemy modernizację magistrali podziemnej w obrębie ul. Konstytucji 3-go Maja. Planujemy również modernizację kilku przyłączy ciepłowniczych, polegającą na wymianie starych przyłączy kanałowych na rury preizolowane. Oprócz działań związanych ze zmniejszaniem strat na przesyle ciepła, zmniejszamy straty na jego dystrybucji poprzez systematyczną modernizację węzłów cieplnych w obiektach odbiorców. Prace te polegają na likwidacji starych wymienników ciepła typu rura w rurze i zastąpieniu ich nowoczesnymi węzłami kompaktowymi z wymiennikami płytowymi.

W chwili obecnej dostarczamy ciepło do 140 węzłów, a do zmodernizowania pozostało nam jeszcze tylko 10 sztuk.

Przedsiębiorstwo w porozumieniu z Burmistrzem Miasta od wielu lat prowadzi  politykę optymalizacji kosztów na wielu płaszczyznach, między innymi przez rozbudowę sieci ciepłowniczej i podłączaniu nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej w zasobach komunalnych.


Spółka informuje, że w 2020r. przeprowadzono badania emisji z kotłów grzewczych w Ciepłowni Miejskiej OPK w Ozorkowie, które potwierdziły, że emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest w pełni zgodna z nową dyrektywą IED (2010/75/UE) ustanawiającą zasady dotyczące zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom powstającym w wyniku działalności przemysłowej oraz zasady dotyczące kontroli tych zanieczyszczeń, które będą  obowiązywać od 2030r. z okresem dostosowawczym od 2025r.