„Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” to hasło przewodnie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w latach 2010–2015 realizowało projekt nr POIS.01.01.00-00-006/10 pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności, Działanie 1.1.

OPK Sp. z o.o. 20 sierpnia 2010 r. podpisało umowę na dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który jest „Instytucją Wdrażającą” dla tego projektu.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU.

Przedmiotem niniejszego projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Ozorków, na co składają się takie elementy jak:

·                budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, modernizacja przyłączy wód oraz budowa i modernizacja sieci wodociągowej,

·                budowa linii do higienizacji osadu w miejskiej oczyszczalni ścieków,

·                modernizacja stacji wodociągowej.

 

ZADANIA:

1.             Zadanie 1 – Roboty budowlane - wodociąg ul. Armii Krajowej – Działkowa – Adamówek, ul. Łęczycka, ul. Praga oraz kanalizacja sanitarna ul. Kolejowa, ul. Prosta, ul. Praga (kanalizacja w ul. Prostej wyłączona z Projektu).

2.             Zadanie 2 – Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna wschodnia cześć Ozorkowa.

3.             Zadanie 3 – Roboty budowlane – kolektor sanitarny ul. Graniczna.

4.             Zadanie 5 – Roboty budowlane – wodociąg ul. Sucha i ul. Kolejowa.

5.             Zadanie 6 – Roboty budowlane – wodociąg i kanalizacja sanitarna plac Jana Pawła II i ul. Starzyńskiego (kanalizacja wyłączona z Projektu);

6.             Zadanie 7 – Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna ul. Gębicka.

7.             Zadanie 8 – Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna ul. Bema (część kanalizacji wyłączona z Projektu).

8.             Zadanie 9 – Roboty budowlane – wodociąg i kanalizacja ul. Nowy Rynek.

9.             Zadanie 10 – Roboty budowlane – linia do higienizacji osadu.

10.         Zadanie 18 – Kanalizacja sanitarna w ul. Konopnickiej.

11.         Zadanie 19 – Modernizacja stacji wodociągowej.

 

EFEKT RZECZOWY:

1.             Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej – 15,7 km

2.             Wybudowanie sieci wodociągowej – 2,2 km

3.             Przebudowanie – modernizacja sieci wodociągowej – 1,0 km

4.             Rozbudowa – zmodernizowanie oczyszczalni ścieków – 1 sztuka

5.             Modernizacja stacji wodociągowej – 1 sztuka

 

 

EFEKT EKOLOGICZNY:

Wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 3 010 RLM w tym osoby – 2 980 RLM oraz instytucje – 30 RLM.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Zgodnie z aneksem Nr POIS.01.01.00-00-006/10-03 z dnia 16.12.2014 r. do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-006/10-00 z dn. 20.08.2010 r.:

·                planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 20 281 081,26 PLN;

·                wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności w kwocie 10 324 482,83 PLN;

·                środki własne w łącznej kwocie netto 6 339 552,39 PLN, w tym pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4 576 328,86 PLN.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

W latach 2007 – 2008 Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wykonało już część robót budowlanych, które stanowią wkład własny do projektu.

2007

Zadanie nr 7 –     wykonanie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Gębickiej;

Zadanie nr 6 –     wykonanie sieci wodociągowej oraz przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Plac Jana Pawła II i ul. Starzyńskiego;

Zadanie nr 8 –     wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Bema.

2008

Zadanie nr 5 –     wykonanie sieci wodociągowej w ul. Suchej i Kolejowej.

Zadanie nr 9 –     wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przykanalikami i przyłączami w ul. Nowy Rynek.

Zadanie nr 10 –   montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice.

2010

Zadanie nr 3 –     wykonanie kolektora sanitarnego w ul. Granicznej.

2011-2012

Zadanie nr 1 –     wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Kolejowej i Praga oraz sieci wodociągowej wraz przyłączami wodociągowych w ul. Łęczyckiej, Praga i Armii Krajowej- Działkowa- Adamówek.

2011-2013

Zadanie nr 2 –     wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicach: Grzybowej, Podleśnej, Zagajnikowej, Brzozowej, Klonowej, Świerkowej, Liściastej, Wiatracznej, Średniej, Dębowej, Zgierskiej, Cmentarnej, Cichej, Krótkiej, Nowokrzeszewskiej, Wiejskiej, Kilińskiego, Jodłowej, Jałowcowej, Poprzecznej, Kraszewskiego, Partyzantów, Krasickiego, Piaskowej oraz Górnej.

2012-2014

Zadanie nr 19 –   modernizacja Stacji Wodociągowej:

1 –     demontaż istniejących pomp, hydroforów, rurociągów i instalacji wewnątrz istniejącego budynku hydroforni;

2     modernizacja hali technologicznej stacji uzdatniania wody, poprzez dostawę, zamontowanie i uruchomienie instalacji uzdatniania wody, w tym w szczególności:

a montaż dwóch zestawów aeratorów, z zestawem dwóch sprężarek ze zbiornikiem;

b montaż 6 kompaktowych zestawów filtracyjnych;

c montaż zestawu płukania filtra powietrzem oraz zestawu do płukania filtra wodą;

d montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia posiadający silniki elektryczne;

e montaż dozownika podchlorynu sodu.

3     budowa instalacji odstojników wód popłucznych;

4     budowa instalacji technologicznych, rurociągów, chlorowni oraz studni wodomierzowej;

5     budowa dróg i ukształtowania terenu;

6     dostawa, zamontowanie i uruchomienie spalinowego agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła zasilania.

2014-2015

Zadanie nr 18 –   wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Konopnickiej.

 

2 czerwca 2016 r. Instytucja Wdrażająca potwierdziła osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i tym samym wywiązanie się z zapisów umowy o dofinansowanie.